16. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği
  Kongresi
 
  16th International Conference on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety
  Antalya / Belek
  22-25.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Antalya / Belek
TARİH   22-25.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Sağlık Akademisyenleri Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Sherwood Dreams & SPA Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dünya Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.qps-antalya.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sağlık Akademisyenleri Derneği başkanlığında, Sultan Qaboos Üniversitesi işbirliği ve Amerika Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü, ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile 2008 yılından beri düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongrelerinde bu güne kadar sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili pek çok farklı konu tartışılmıştır. Bu yıl onaltıncısını gerçekleştireceğimiz 16. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 22 - 25 Mayıs 2022, tarihinde Antalya’ da gerçekleşecektir.
Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Bu yılki amacımız siz değerli sağlık çalışanları ile birlikte yeniden buluşmak, ivmeyi canlandırmak ve daha iyi, daha güçlü ve daha adil sistemlere geri dönmektir. Aşıların pandemiyi önemli ölçüde önlemesi ile hepimizde yeni normalin bize neler getireceğine yönelik endişeler, beklentiler, umutlar mevcut. Yeni düzende, sağlık kuruluşları sürecindeki değişimleri, hasta, çalışan güvenliği ve akreditasyondaki innovatif yaklaşımları gözden geçirmemiz gerekmekte. Çalışan ve hasta güvenliği ve kalite iyileştirmenin bu yeni normale nasıl uyum sağlayacağını tartışmak zorundayız. Salgının sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik gibi alanlarda neler açığa çıkardığını da değerlendirmek gerekmekte.. Aslında, son iki yılda sağlık profesyonellerinin hepsinin karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, yeni fikirleri, öğrenmeyi ve en iyi uygulamaları paylaşmak, geleceği planlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı.
İnovasyon sağlık sektörü için yaşamsal bir öneme sahiptir. Sağlık sektöründeki yenilik ve ilerlemeler insan hayatı ve yaşam kalitesini doğrudan etkiler. İlerleyen teknolojiyle ve değişim içerisinde olan yeni dünya düzeni ile birlikte yaratılan yeni hizmetler, teşhis ve tedavi olanaklarını geliştirerek, sağlık sisteminde kalite ve verimliliği artırarak, ileride karşılaşılabilecek maliyetlerin önlenmesini sağlayabilir. O nedenle bu yılki kongremizin teması; “Sağlık sistemlerimizde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliğinin yeniden yapılandırılması “
“Değişimi sizler gerçekleştireceksiniz, yeniden buluşalım, bir araya gelelim ve sağlık sistemlerimizde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliğini iyileştirip yeniden yapılandıralım geleceğimizi güçlendirelim” olacaktır. Hedefimiz sağlık kuruluşlarımızda kaliteyi en üst noktalara taşımaktır.
Kongre öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada Covid-19 salgını nedeniyle olağan üstü koşullarda sunulan sağlık hizmetlerinde ki değişimleri, dijitalleşme gibi sunumda ve finansmandaki yeni normalleşmeyi ve sorunları ve bu sorunların hasta ve çalışan güvenliği üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte tartışma ortamı yaratmaktır.

Kongrenin amaçları;
1-Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması
2-Hasta güvenliği perspektifinden uluslar arası ve ulusal düzeyde enfeksiyon ve salgın kontrolü ve önlenmesi
3-Enfeksiyon ve salgın yönetimi, kontrolü ve önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların acil önemi ve uygulamadaki güçlükler
4-Hasta güvenliği ve enfeksiyon alanında aşağıda bazıları sıralanan bilimsel kanıtların gözden geçirilmesi
Sürveyans çalışmaları, stratejiler, yenilikçi yaklaşımlar, teknolojideki yenilikler ve sorunlar
Enfeksiyon Kontrolü ve önleme yöntemleri
Aşılama faaliyetleri
Anti-mikrobiyal rezistansını önleme yolları ve bunun için gerekli işbirlikleri
Klinik laboratuvarlarda yenilikler, sağlık çalışanlarının güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Yüksek risk altında olan özel hasta gruplarında enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi
Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesinde çevresel faktörler ve stratejiler

5-Kronik hastalıkların tedavi edildiği diyaliz merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında sağlık bakım kaynaklı enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi. Bu merkezlerde sürveyans çalışmaları, kontrol ve önleme stratejileri
6-Sağlık bakım kaynaklı enfeksiyonlar, kontrolü ve önlenmesinde maliyet çalışmaları, maliyeti etkileyen değişiklikler yada yenilikler
Mevzuat değişiklikleri
Geri ödeme sistemlerindeki değişimler, performansa dayalı stratejilerin yeri
Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bildirilen sağlık bakım kaynaklı enfeksiyon sıklığı
7-Sağlık bakım kaynaklı enfeksiyonların eliminasyonu için gerekli insan gücü, eğitimleri, , kapasite geliştirmek için gerekli kaynak ihtiyaçları.

Ayrıca konuyla ilişkili şu konular üzerinde durulması planlanmaktadır:

Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon uygulamalarında yenilikler
Klinik kalite iyileştirme yöntemleri
Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması
Sağlık bakım kaynaklı hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların önemi,
Hasta odaklı bakım
Sağlık teknolojilerinde yenilikler
Sağlık sistemi altyapısı
Hizmet sunumu ve bakımda maliyet-etkililik
Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi
Bilgi yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri
Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar.
Risk yönetimi
Sağlık turizmi. gibi Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili pek çok konuda kazanılan deneyimler tartışılacaktır.

Ülkemizde kalite ve akreditasyon uygulamaları, sağlık hizmetleri gündeminde her gün daha fazla yer almaktadır. Bu durum ise kalite uygulayıcılarını gündemi yakından takip etme zorunluluğu içerisine sokmaktadır. Her yıl ülkemizden ve dünyadan birçok uzmanın katıldığı Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresi, 2000li yılların başından beri siz kalite gönüllülerine sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmakta ayrıca daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlamaktadır.
Bu kongremizde de katılımcılar kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildiriler sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulacaklardır.
Mayıs 2022 de Antalya’ da gerçekleşecek on altıncı uluslararası kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Seval AKGÜN, MD, PhDs
Kongre Başkanı / TÜRKİYE

Prof. Dr. Rashid Bin KHALFAN, MD, PhD, MBA,FACS
Kongre Eş Başkanı / UMMAN SULTANLIĞI

Geri