ICUS 2022 7. Kent Araştırmaları Kongresi
 
  7th Conference on Urban Studies
  Ankara
  12-14.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Ankara
TARİH   12-14.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Kent Araştırmaları Enstitüsü
ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   kentarastirmalari.org/icus2022/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Son on beş yılda, küresel ölçekte yaşanan bir dizi olay konut alanında varlığını koruyan paradigmaların gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Konutu ekonomik bir meta- yatırım ve servet aracı- olarak gören yaklaşım, konut sektöründe finans piyasalarının artan hâkimiyeti ile konutun finansallaşması sonucunu doğurmuş ancak yaşanan ekonomik krizler, özellikle de 2008 Küresel Mali Krizi, bu yaklaşımın toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Kriz sonrası dönemde dünyanın pek çok ülkesinde derinleşen konut sorunu ‘konuta ekonomik erişebilirlik krizi’ olarak tarif edilmeye başlanmıştır. Bu kriz karşısında, konutun daha ziyade sosyal bir mal olduğunu vurgulayan, konutu bir insan hakkı olarak gören yaklaşım güncel tartışmalarda ağırlığını yeniden hissettirmeye başlamıştır. Bugün içinde bulunduğumuz küresel salgın koşulları ile birlikte tüm hayatın yaşanan konutun sınırları içine sığması gerekliliği, konutun en temel işlevi olan barınma işlevini ve bu işlevin yeterli ve karşılanabilir olmasını savunan yaklaşımı tekrar gündeme getirmiştir. Her paradigma kendine özgü, birbiriyle ilişkili birtakım kavramları, konuları ve ilkeleri öne çıkararak konut politikalarını ve karar verme süreçlerini değiştirir. Bu doğrultuda, içinde bulunduğumuz dönemde politik tartışmalarda ve uluslararası strateji belgelerinde temel vurgunun ‘herkesin yeterli ve karşılanabilir konuta erişimi ve sürdürülebilir konut çevrelerinin sağlanması’ üzerinde olduğu görülmektedir.

Konutu dünyanın her yerindeki insanlar için yaşamın merkezi haline getiren küresel salgın koşulları nedeniyle konut piyasalarında yeni birtakım eğilimler ile sorun alanları ortaya çıkmaya başlamıştır. Temel eğilimler, merkezi ve görece daha yoğun alanlardan konut ve insan yoğunluğunun daha az olduğu çepere doğru hareketlilik, çok katlı apartman yapıları yerine müstakil konutlara artan talep, yazlık-mevsimlik olarak kullanılan ikinci konutların ana konut olarak kullanılmaya başlanması, mevcut konutun sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla konut içi yatırımların artması şeklinde sıralanabilir. Bu eğilimlerin yanı sıra, evde geçirilen zamanın artması sebebiyle artan konut harcamaları, işsizlik ve gelir kaybının yol açtığı kira ve konut harcamalarının ödenmesindeki problemler, konut üretimindeki yavaşlama ile konut seçeneklerinin daralması sonucunda artan konut ve kira değerleri ise temel sorun alanlarından öne çıkanlar olmuştur. Tüm bunların sonucunda bir yanda gelir kaybı yaşarken konut harcamaları artan hanehalkları ile diğer yanda daha iyi ekonomik koşulları sayesinde az yoğun, daha çok yeşil ve açık alana sahip ve daha güvenli konut çevrelerine erişme imkânı bulan hanehalkları arasındaki sosyal ve mekânsal uçurumun da açıldığı gözlenmektedir. Konut yakın çevresinde, sağlıklı bir yaşam için herkesin erişebileceği açık ve yeşil alanlar ile kamusal mekânlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Buradan hareketle 7. Kent Araştırmaları Kongresi “Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Çevreleri” başlığı altında dünyada ve Türkiye’de konut bağlamında aşağıdaki konuları tartışmaya açmayı amaçlamaktadır:

Herkes için Konut

Sürdürülebilir Yapılı Çevre ve Konut

Konut ve Konut Çevrelerinde Yaşam Kalitesi

Konut Üretimi

Konut ve Ekonomi

Konut Politikaları

Konut Alanları Planlaması ve Tasarımı

Konut, Güvenlik ve Sağlık

Yeni Normalde Konut Çevreleri ve Konut

Kent, Mahalle ve Konut

Mimarlık Mirası Konutlar ve Konut Alanları

Kültürel miras olarak tarihi, geleneksel ve modern dönem konut ve konut çevreleri

Kullanıcı Odaklı Konut ve Çevre Tasarımı

Konut, Konut Çevresi ve İleri Teknoloji

Geri