Yeni Medya Çalışmaları 5. Ulusal Kongre
  
  Adana
  4-5.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
İletişim
YER   Adana
TARİH   4-5.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Alternatif Bilişim Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.yenimedya.org.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
“Medya Yakınsaması Çağında Kültürel Akış(lar) ve Hareketlilik”


Araçsal rasyonalitenin hakimiyetinin yol açtığı Marshall Berman’ın ifadesiyle “katı olan her şeyin buharlaştığı” moderniteyi, Bauman akışkan modernite olarak tanımlar. Sızmak, taşmak, engelleri aşmak gibi hareket kabiliyetlerine sahip olan akışkanlık/sıvılık için mekânsal/uzamsal boyuttan ziyade zamansal akış önemlidir. Esnek birikim modeline dayanan kapitalizmin bu aşamasında, ekonomik, politik, kültürel, toplumsal ilişkiler ve emek de biçim değiştirmektedir. Kültürel akışlar, küresel, ulusal ve bölgesel boyutlarda, tanımlaması oldukça zor olan “kültür” alanı içinde insanların, eserlerin ve fikirlerin çok yönlü hareketliliklerini ve yeniden örgütlenmelerini ifade eder. Appadurai’ın kültürel akışları etnik-uzam, finans-uzamı, medya-uzamı, teknoloji-uzamı ve ideoloji-uzamı bağlamında değerlendirdiği çığır açan çalışmasının yayınlanmasından bu yana geçen 25 yıl, söz konusu akışların dönüştürücü etkisine de tanıklık etti. Toplumsal dönüşümü ve değişmeyi önceleyen kuramcılar tarafından işlevselleştirilip eyleme geçirilen kavram, hızla artan ve çeşitlenen göç süreçleri ve insan hareketliliklerinin ulus devletlerin güçlerini meşrulaştıran hayali sınırları ve toprak sınırlarını zaman zaman etkisizleştirerek sürekli değişen kültürel oluşumlara yaptığı vurgu ile önem kazanmaktadır. Dijital kültür de böylesi kültürel akışlar ile yeni medyanın kesiştiği alanda sunduğu kavramsal ve metodolojik olanaklarla da yeniden anlamlandırılıyor.

Ulus ötesi medya şirketleri ve platformlar aracılığı küresel ölçekte dağılan medya metinleri dünyada el değmemiş coğrafya bırakmazken, yerel içerikler de özellikle yeni medya ortamlarında küresel kültürel akışa dahil olabilmektedir. Kültürel metinlerin sosyal medya platformları dolayımı ile coğrafyalar ötesi ve kesen uzamda akışkan hale gelmesi, üretilen, paylaşılan metinlerin çoklu ve değişen alılmama pratiklerini, siber uzamda öznenin siyasal ve kültürel katılımın yeni yolları ve üsluplarını yeniden düşünmeye sevk etmektedir.

Bağlantılı özne yalnızca içeriği üretmek ve yaymakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik değer yaratımında aktif rol almaktadır. Adam Smith’ten bu yana sürdürülen neo-liberal yaklaşımlarda Bill Gates’in önerdiği “sürtünmesiz kapitalizm” (friction-free capitalism) kavramı etrafında örgülenen ve İnternet teknolojileri sayesinde kapitalizmin mükemmele yaklaştığını savunan ütopik söylemlerin iddia ettiğinin aksine, web teknolojileri var olan eşitsizlikleri derinleştirmiş ve dijital uçurumu arttırmıştır. İnternet, her ne kadar yaratıcı süreçlerimizi kullanma potansiyeli taşısa da, bu teknoloji ticari ve maddi temelinden bağımsız düşünülemez. Ağ toplumu akışı içerisinde ekonomik değer üretiminin sürekliliği İnternet kullanıcılarının gayri maddi/bedava kültürel ve teknik emeği ile mümkün olmaktadır.

Bunlara ek olarak sosyal ağlar, yönetim/siyaset üzerinde baskı kurabilme ve böylece de karar süreçlerini olumlu anlamda yönlendirebilme potansiyeli ile de küresel olanın yerelle, yerelin küreselle buluşmasını sağlayan sınırları aşan bir alana dönüşüyor.

Tam da bu yerellik ve kültürel akışların çok yönlülüğü tartışmasını mümkün kılacak şekilde 4-5 Kasım 2021 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştireceğimiz V. Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongresi’nde aşağıda önerdiğimiz ya da diğer temalar etrafında bir araya gelmeyi umuyoruz:

Küreselden yerele, yerelden küresele kültürel dolaşım/akışlar
Kültürlerarası ya da kültürler-ötesi alanda yeni olasılıklar
Dijital medya kültürleri
Ulusaşırı ve sınırları aşan alanda yeni medya pratikleri
Yerel ve küresel arasında gelişen yeni medya hareketliliği biçimleri
Yerel ve küresel arasındaki akışlarda yeni medya ve kültür politikaları
Sürdürülebilir iletişim ve ekoloji tartışmaları ekseninde yeni medya kullanımı ve ortamları
Merkezi ve merkezileşmeyi sorgulayan mikro tarih yazımı
Göçmen topluluklar için ve diasporik alanda ulusaşırı yeni medyanın rolü
Zaman ve uzam sıkışması ve ivmenin “değer” kazanması ve yeni medya ortamları
İlerleme miti ve “yeni” medya ortamları
Enformasyon bombardıman ve veri dumanı
Kültürel akışların haber ötesi üretiminde/inşasında rolü ve yeni medya
Kültürel akışlar ve platform kapitalizmi
Tarihsel sınırları aşan dijital bir yöntem olarak medya arkeolojisi
Kültürel akışları araştırmada dijital yöntemler

Geri