2. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi
 
  2nd International Congress on the Study of Linguistics Thought and Religion
  Mardin
  24-26.EYLÜL,2020
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Mardin
TARİH   24-26.EYLÜL.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Mardin Artuklu Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Mardin Artuklu Üniversitesi Artuklu Yerleşkesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.artuklu.edu.tr/tr/mardinkongre
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sosyal bilimlerin en belirgin üç sahasını oluşturan dil, düşünce ve din; varoluşundan itibaren insanlığın temel hususiyetleri olan konuşma, kavrama ve inanmaya tekabül eden alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dil; gündelik iletişim ve gramatik tartışmalar kadar edebiyattan felsefî bilimlere uzanan geniş bir yelpaze içerisinde birçok alana sirayet eden bir çalışma sahasıdır. İnanç ise günlük yaşamda karşılaştığımız ve belli bir güvene dayalı bir inanma biçiminden doğa veya doğaüstü boyutlara ulaşan bir alanda daha çok metafizik, teoloji veya ilahiyat olarak ifadesini bulur. Her iki alanı ortak kesen felsefe ise bir taraftan insanın sistematik veya sistematik olmayan bütüncül düşünme eylemini ifade eden bir meta bakışı sunarken diğer taraftan ise genelde varlık, bilgi ve eylem üzerine yoğunlaşan bir disiplindir. Buna göre dil, düşünce ve din, insanlığın hem evrensel hem de yerel boyutlarını kuşatan geniş bir ilişki ağında karşımıza çıkan temel araştırma alanlarıdır.

Bu ana çerçeve etrafında Mardin Artuklu Üniversitesi olarak 8-10 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk kongrenin devamı olarak kısa vadede üç farklı tema halinde planladığımız Uluslararası Dil, Düşünce ve Din kongrelerinden ilki, yukarıda sözkonusu edilen alanların kurucu ve taşıyıcı kavramlar ve kuramları, ikincisi bu alanların sistem kurucu kurumlar ve okulları, üçüncüsü ise bu alanlarda öne çıkan kişiler ve eserler üzerine yoğunlaşacaktır. Bu plan eşliğinde gerçekleştirilecek kongrelerin neticesinde bir alanı bilimsel alan kılan temel bileşenler, bu alanlarda daha ileri çalışmaların yapılabilmesi için araştırmacıların dikkatlerine sunulabilecektir.

Bu kongrelerden ilki dil, düşünce ve din alanlarının kurucu ve taşıyıcı kavramlarını yeniden incelemeye açmayı amaçlamaktadır. Akademik ve bilimsel camianın yakından bildiği gibi bilimler temelde kavramlarla kurulur ve onlarla yol alır. Dolayısıyla bilimlerin günümüze kadarki süreçte kuruluş, yol alış ya da ilerleme serüvenleri, bir yandan onların ilişkili oldukları kavramlara borçlu olduğunu ve sözkonusu ilerlemenin de ancak yeni kavramsal üretimlerle sürdürülebileceğini gösterirken; diğer yandan kendilerine özgü kavramsal yüklerle herhangi bir bilimsel alanda üretimde bulunan düşünürleri de konumsal olarak birbirinden ayırır. Buna binaen, Kongre bir taraftan üç alanın metinlerinde işlenen veya bu alanların yaklaşımıyla üretilen yaşamsal tecrübeye dair kavramları ele alırken diğer taraftan bu işleyişin kavramsallaştırılması tecrübesini konu edinmektedir. O açıdan alanların kendilerine has terimleri olduğu gibi birçok alana konu olan ve kaynağını yaşamsal tecrübede bulan aşk, sevgi, özlem, kaygı gibi sayılmaya gelmeyecek kavramlar da Kongre’de ele alınabilmektedir. Bu sebeple yaşamsal tecrübede vuku bulan aynı ya da benzer olay ve olguların farklı alanlar tarafından ele alınma biçimlerini serimlemek ve farklı yaklaşım biçimlerini görmek de kongrenin hedefleri arasında yer almaktadır.Konu Başlıkları

1. Dil Bilimleri
a. Dil ve Kavram İlişkisi; Dilin Kavramı ve Kavramın Dili
b. Kavramsal Değişim ve Dönüşümler
c. Kavramsal İlişkiler ve İlişkilenmeler
d. Dil, Edebiyat ve Kavram
e. Kavram, Kuram ve Yorum
f. Evrensellik-Yerellik Çerçevesinde Dil ve Kavram
g. Edebi Metinlerde Geçen Kavramlar ve Terimler

2. Düşünce Bilimleri
a. Düşünce, Bilim ve Kavram İlişkisi
b. Kavram ve Anlam
c. Düşünce Bilimlerinde Kavram, Kuram ve Yorum
d. Kavramsal Değişim ve Dönüşümler
e. Düşünce, Sanat ve Kavram
f. Metinlerde Öne Çıkan Kavram ve Terimler

3. Din Bilimleri
a. Dinî Kavramlar
b. Din, İnsan ve Anlam
c. Din Eğitimi ve Öğretiminde Kavram
d. Din, Bilim ve Dilde Ortak Kavramlar
e. Din Bilimlerinde Kavram, Kuram ve Yorum
f. Bir Kavram Olarak Din
g. Dinsel Metinlerin Kavramsal Bağlamları

Geri