11. Uluslararası Hasta Hakları ve Çalışan Güvenliği Kongresi
 
 
  11th International Congress on Rights of Patients and Safety of Healthcare Workers
  Antalya / Kemer
  28-31.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Antalya / Kemer
TARİH   28-31.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Sağlık Akademisyenleri Derneği
-HAKSAD

ETKİNLİK MERKEZİ   Sherwood Exclusive Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dünya Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.hastahaklarikongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Prof. Dr. Seval AKGÜN
Kongre Başkanı

20. yüzyılın ortalarından başlayarak hızla gelişen tıp teknolojisiyle birlikte, hekim-hasta ilişkisi ve sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda toplumun tutum ve beklentilerinde önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Bu bağlamda hasta, yakınları ve sağlık çalışanlarının beklentileri değişmiş, farklı kavramlar gündemimize girmeye başlamıştır. Bu kavramlardan birisi de “Hasta hakları” kavramıdır. Mevcut sağlık siteminde kişinin hasta olmadan önceki süreçte sağlığının korunması ve her kişiye nitelikli, eşit tıbbi bakım ve tedaviye ulaşabilme imkanın sağlanması olan sağlık hakkının parçası ve tamamlayıcısı durumundaki hasta hakları, özellikle son iki –üç dekad da önem kazanarak, kavramsallaşmıştır. Kavramsallaşma sürecinde hasta haklarının tanımı da yapılmıştır.
Aslında hasta hakları kavramı 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerde gündeme gelmiş olup sonraki yıllarda Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlar tarafından ilan edilen bildirgelerle yaygınlık kazanmıştır. Uluslararası belgelerde, sağlık hizmetlerinde insan hakları ve değerlerinin korunması, bilgilendirme, onam, mahremiyet ve gizlilik, bakım ve tedavi sürecinde karar verebilme ve katılımı, başvuru yapabilme hakkı, hasta haklarının temel çatısını oluşturmaktadır. Aynı zamanda hasta hakları ile ilgili belgelerde haklarla birlikte hasta ve personel açısından üstlerine düşen sorumluluklarda belirtilmektedir. “Hastanın hakkının korunması demek aslında birbirine bağlı ilişkiler zinciri içinde sağlık çalışanın da hakkının korunması anlamına gelmekte ve bütün bunlar aslında kişi ve toplum bilincinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir” denilebilmektedir.
Hasta hakları, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne bulundurulduğunda; hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi önem ve öncelik taşımaktadır.
Sağlık çalışanına şiddetin artması nedeniyle, son yıllarda öncelikle ağırlıklı olarak hasta hakları olarak başlayan tartışmalar, çabalar ve mevzuattaki değişimler sonraki yıllarda zincirin diğer halkasını ihmal ettiğimizi sağlık çalışanlarına karşı şiddetin artışı ile dengenin bozulduğunu bize göstermiş dolayısıyla sağlık çalışanları haklarıda gündemimize girmiştir.
Her ne kadar bu konuda alınması gereken uzun yolumuz olsa da son on yıldır yapılan çabalar ve alınan yol yadsınılamaz. Bu nedenle kongrenin Ana Teması “Günümüzde Hasta Hakları, Çalışan Güvenliği ve Etkin İletişim Yolları” olacaktır.
Kongrede katılımcılar, Hasta Hakları ile ilgili bugüne kadar yapılanlar, kazanılan deneyimler ve alınan dersleri tartışma olanağı bulacaklar, konu ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar ayrıca çalıştaylar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve kongrede stand şeklinde katılımları olan sektörde lider kuruluşların demonstrasyonları ve kurslar ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır .

Geri