9. Kamu Politikaları Çalıştayı
  
  Van
  3-4.HAZİRAN,2022
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Van
TARİH   3-4.HAZİRAN.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu
-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Van Ticaret ve Sanayi Odası
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   kamupolitikalari.org/index.php/Ana_Sayfa
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kamu Politikaları Çalıştayları’nın Dokuzuncusu "Post-Pandemi Döneminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Politikaları" başlığı ile 3-4 Haziran 2022 tarihlerinde Van’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Daha önce düzenlenen çalıştaylarda olduğu gibi, Dokuzuncu Kamu Politikaları Çalıştayı’nda da çeşitli üniversitelerden kamu politikası alanında uzman akademisyenlerin ve uygulamacıların bir araya gelerek, “Post-Pandemi Döneminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Politikaları” konusunda güncel bilimsel bulguları ortaya koyması ve bu bulguları eleştirel düşünce ışığında tartışması amaçlanmaktadır.

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19, Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş ve küresel ölçekte bir biyolojik afete dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler’in “afet” tanımından yola çıkarak, COVID-19 Pandemisi’ni insanlar için fiziksel, toplumsal ve ekonomik kayıplar doğuran; normal yaşamı ve insan faaliyetlerini kesintiye uğratan; etkilenen toplulukların yerel imkân ve kaynakları kullanarak baş edemediği doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olaylardan kaynaklanan bir afet olarak değerlendirmek mümkündür. Söz konusu afet, dünya çapındaki pek çok hükümeti pandemiye karşı maske zorunluluğu ve sosyal mesafe uygulamaları, COVID-19 testi, karantina, filyasyon (bulaşma zincirini takip etme), mobil takip uygulamaları, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, kısmi ve tam kapanma, ülke sınırlarını kapatma, aşılama, ayni ve nakdi sosyal yardımlar, iş güvenliği ve ekonomik teşvikler gibi çok sayıda önlem almaya sevk etmiştir.

Halihazırda ülkeler, bölgeler ve bireyler arasındaki mevcut gelir, imkân ve kaynak eşitsizliklerine ek olarak pandeminin yol açtığı kayıplar ve kesintilerle birlikte alınan kimi önlemler başta sağlık olmak üzere, eğitim, ekonomi, çevre, kentleşme, göç, gıda güvenliği ve kişisel veriler gibi pek çok kamu politikası alanında yeni sorunlar üretmiş ve kamu politikalarını tasarlayan ve uygulayan makamlara söz konusu alanlarda yeniden yapılanma ihtiyacını dayatmaya başlamıştır. Bunun yanında, COVID-19 virüsünün uğradığı mutasyonlar, pandeminin seyrindeki dönemsel dalgalanmalar ve pandeminin ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlikler, kamu politikası sürecinde yer alan aktörlerin etkili politika tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri yürütmelerine engel olmaktadır.

Pandemiyle birlikte derinleşen mevcut eşitsizlikler ve acil çözüm bekleyen yeni sorunlar, kamu politikalarını tasarlayan ve uygulayan makamları iş birliği ve eşgüdüm içinde, sınırlı politika kümelerinin dışına çıkarak, hızlı ve esnek davranmaya zorlamaktadır. Bu noktada, söz konusu makamların önünde politika kapasitesi, politika repertuvarı, kurumlar arası politika farklılıkları, etkililik, katılımcılık, hesap verebilirlik ve hak ve özgürlüklere duyarlılık gibi sorun başlıkları belirmektedir.

Bu kapsamda, Dokuzuncu Kamu Politikaları Çalıştayı’nda Türkiye’de ve diğer ülkelerde COVID-19 Pandemisi sonrasında kendini dayatan yeniden yapılanma ihtiyacı ve bunun yerel, ulusal ve ulusüstü ölçeklerde tasarlanan ve uygulanan kamu politikalarına yansımalarını kamu politikası kuram ve kavramları çerçevesinde ele alan disiplinlerarası bildiriler sunulabilecektir. Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu, pandemi sonrası yeniden yapılanmanın en önemli köşe taşlarından biri olan kamu politikaları analizi alanına bildirileriyle katkı sunmaları için alanda uzman akademisyenleri ve uygulamacıları Dokuzuncu Kamu Politikaları Çalıştayı’na davet etmektedir.

Dokuzuncu Kamu Politikası Çalıştayı’nda sunulacak bildirilerin post-pandemi döneminde yeniden yapılanma ile birlikte Türkiye başta olmak üzere, diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerin karşı karşıya kalacağı politika sorunlarını kamu politikası kuram ve yaklaşımları çerçevesinde analiz etmesi beklenmektedir. Post-pandemi dönemi, birçok alandaki kamu politikalarının yeniden yapılanmasına yol açmakla birlikte, kamu politikası disiplininde de var olan kuram ve yaklaşımların post-pandemi döneminde kamu politikalarındaki yeniden yapılanma eğilimini tutarlı bir şekilde açıklayıp açıklayamadığı tartışmalarını doğuracaktır. Bu çerçevede bildiri önerileri aşağıdaki konuları ele alabilirler:

Post-pandemi döneminde yeniden yapılanma ve ülkelerin kamu politikalarının birbiriyle karşılaştırılması,
Post-pandemi döneminde politika transferi ve yeniden yapılanma,
Kesintili denge kuramı, çoklu akımlar kuramı, vb. kamu politikası kuramlarının post-pandemi dönemini açıklayıcılığı,
Post-pandemi döneminde yeniden yapılanmanın politikaların dağıtım ve yeniden dağıtım ilişkileri ile toplumsal gruplar arasındaki eşitsizliğe olan etkisi,
Post-pandemi dönemi politikalarının kanıt temelli politika yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi,
Etkinlik, etkililik, ekonomiklik, vb. kriterlerin politika analizine uygunluğu,
Post-pandemi döneminde kullanılan politika araçlarının seçimi ve yeniden yapılanması,
Pandemiyle birlikte daha da yaygınlaşan dijital uygulamaların ve akıllı teknolojilerin post-pandemi döneminde kamu politikaları açısından anlamının, uygulamalarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi.

Geri