5. e-BEYAS Sempozyumu
  
  Ankara / Gölbaşı
  10-11.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
Teknoloji
YER   Ankara / Gölbaşı
TARİH   10-11.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ankara Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara Üniv. Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi
Teknokent Konferans Salonu
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   2022.ebeyas.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
5. e-BEYAS Sempozyumu bu yıl 10-11 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da “Metaverse ve Bilgi Yönetimi: eBelge Yönetimi – eArşivler – NFT – Veri Merkezleri – Bilgi Güvenliği” ana ve alt temaları ile düzenleniyor.

Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM), Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Yönetimi Dergisi tarafından düzenlenen, TÜRKSAT Bilişim, …………… ……………… katkı ve destekleriyle gerçekleştiriliyor. ………….. tarihli ve …….. sayılı toplantısı kararı ile desteklenmektedir.
2016’dan beri 10 Ekim (10.10) ‘Dünya Elektronik Belge Günü’ olarak kutlanmaktadır. Dünya genelinde olduğu gibi Ülkemizde de Ekim ayı ‘Ulusal Siber Güvenlik Farkındalık Ayı’ olarak ilan edilmiştir. Bu yıl beşincisini yapmayı planladığımız e-BEYAS 2022 Sempozyumu’nun bu tarihlerde olması etkinliğin önemini daha da artırmaktadır.
Ayrıca, tehlike altındaki bitki türlerinin korunması için en önemli aşamanın toplumda farkındalık yaratmak olması göz önüne alınarak 2017 yılında başlattığımız bir uygulama ile endemik bitkilerden birisi Sempozyum sembolü olarak seçilmekte ve web sitemizde, afişlerde, yazışmalarda, duyurularda vb. kullanılmaktadır. e-BEYAS 2017 Sempozyumu’nda ‘Beypazarı Geveni’, e-BEYAS 2019 Sempozyumu’nda ‘Ayaş Çançiçeği’ seçilmişti. Bu yıl endemik bitkilere dikkat çekmek ve çevre duyarlılığını ön plana çıkartmak amacıyla 5. e-BEYAS 2022 Sempozyumu’nun sembolü olarak ‘…….. Çiçeği’ seçilmiştir. *……. Çiçeği* ile ilgili bilgi web sitemizde yer almaktadır.
Sempozyumda;

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Elektronik Arşiv Yönetimi
Endüstri 4.0 ve Bilgi Yönetimi
Bilgi Yönetimi ve Yapay Zekâ
Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik
Kişisel Verilerin Korunması ve Yönetimi
e-Devlet Kapısında Bilgi ve Belge Yönetimi
Dijital Dönüşüm Sürecinde Belge/Bilgi Yönetimi için Kurumsal Mimarilerin Geliştirilmesi
Bilgi Sistemi Entegrasyonları
Bulut ve Yerel Veri Merkezleri
Hesaplamalı Arşiv Bilimi
ve benzeri ana ve alt konular, alanlarında uzman akademisyen ve uygulamacılar tarafından ele alınacaktır. Bu kapsamda *ana ve alt konular* Sempozyum ana sayfasında yer almaktadır.
Belirtilen konulara yönelik projeler gerçekleştirerek, bu alandaki çalışmalara öncülük eden kurum ve kuruluşların deneyimlerinin paylaşılacağı; araştırmacı ve akademisyenlerin sunumlarıyla yer alacağı sempozyumun, ilgili disiplinlerde, belirtilen konularda çalışma yapan ya da yapacak olan kurumlara ve çalışanlara yol göstermesi ve katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Ülkemizde elektronik belge ve arşiv yönetimi alanında yapılan tek ve yüksek katılımlı (önceki Sempozyumların her birinde katılım 600’ün üzerinde gerçekleşmiştir) bilimsel toplantı olma özelliğini taşıyan e-BEYAS Sempozyumu, bu konularda çalışan akademisyenler, uygulamacılar, kurumlar ve kuruluşlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, bilimsel ve sosyal etkileşim gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerinin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sempozyum Ana Teması ‘Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği’
İnsanlar, kurumlar, devletler iletişim ağları üzerinden kişisel, kurumsal, evrensel ölçekte kurgulanmış bilgi yönetim sistemlerini, farkında olarak ya da olmayarak kullanmaktadır. Bilgi yönetim sistemleri, bir şekilde tüm insanlara dokunan uygulamalar olarak yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmayı her geçen gün daha da ileri düzeye taşımaktadır.
Bilgi ve bilginin yönetimi, her dönemde yeni fırsatlarla birlikte yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Fırsatları değerlendirirken sorunlara çözüm bulmak için disiplinlerarası yaklaşımlarla araştırmalar yapmak, çalışmalar yürütmek, uygulamalar geliştirmek gerekmektedir. Bilgi yönetim sistemleri, bilgi varlıklarını ve buna ilave olarak zihinsel sermayeyi yönetilebilir bir değer olarak ele alan en önemli kurumsal ve toplumsal yönetim alanıdır. Bilgiyi ulusal ve evrensel düzeyde yönetmek için sistemler kurgulamak, kurmak, işletmek çağımızın gereklerindendir.

Elektronik ortamlarda ürettiğimiz düşüncelerin, fikirlerin, eylemlerin ürünleri olan elektronik ortamda kayıtlı veri/bilgi/belgelerin yeniçağın gerçekliklerine uygun yönetilmesi gereklidir. Kurumlar veri dağlarının altında ezilmekten kurtulabilmelidir, bunun yolu teknolojiden ve bilgi yönetim sistemlerinden geçmektedir. Bilgi yönetim sistemleri, barındırdığı bileşenler açısından disiplinlerarası bütünleştirici yaklaşımlara daha çok gereksinim göstermektedir (Özdemirci, Bilgi Yönetimi Dergisi, 1:2 (2018), i.s.).
Günümüzde bilgi yönetim sistemleri ve bu bağlamda bilgi sistemlerinin birbiriyle entegrasyonunun hızla yaygınlaşmasıyla birlikte kurumsal bilgi yönetim sistemlerinde ve e-devlette hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu kurumsal, yönetimsel ve toplumsal dönüşümün temelinde veri, bilgi ve belge bulunmaktadır. Bilgi sistemleri, çalışma yöntemlerini ve koşullarını değiştirdiği gibi zaman ve mekân engelinin de aşılmasını sağlayan uygulamalar olarak yaşamın tüm alanlarında yer almaktadır. (Özdemirci, Bilgi Yönetimi Dergisi, 1:2 (2018), 150.s.)
Bilgi yönetim sistemleri barındırdığı bileşenler açısından disiplinlerarası bütünleştirici yaklaşımlara daha çok gereksinim göstermektedir. Veri ve bilgiyi depolamak hatta oradan çıkarmak yetmemekte, veriyi analiz etmek, anlamlandırmak, ilk karar verene, en çabuk karar verecek biçime getirip sunmak gerekmektedir. ‘Analiz ve anlamlandırma’ bilgi sistemlerinin temel işlevi olarak öne çıkmakta, katlanarak artan veri ve bilgilerin analizi bilişsel algoritmaların kullanılmasını gerektirmektedir.
Bilgiyi, bilgi sistemlerinde üretiyoruz, bilgi sistemleri üzerinden paylaşıyoruz. Bilgi sistemlerinin analizi, kurumların, devletlerin, toplumların karakterini belirlemede temel kaynaklar haline gelmektedir. Kurumlarda üretilen ve alınan büyük miktardaki veri, bilgi ve belgelerin, kurumlar için yararlanılabilir bir bilgi birikimine etkin dönüşümü gerekmektedir. Bu bağlamda bilgi sistemleri, kurumsal ve toplumsal belleklerin geleceğini ve geleceğin kurumsal ve toplumsal belleklerini şekillendiren uygulamalardır. Bilgi sistemlerinde biriken devasa bilgiyi anlamlandırmak, analiz etmek, yeni çıkarımlarda bulunmak ise yapay zekâları ön plana çıkarmaktadır. (Özdemirci, Bilgi Yönetimi Dergisi, 1:2 (2018), 150.s.). Endüstri 4.0 başlığı altında yapay zekâ gibi ileri düzey uygulamalar insanlığı şekillendirmektedir. Her geçen gün kurumlarda, toplumlarda, devletlerde veri işlemede, analizde, karar vermede vb. yapay zekâ ve robotik sistemler önem kazanmaktadır” (Ünal ve Özdemirci, 2017, s. 60).
Bilgi artık bilgi sistemlerinde üretilmekte, paylaşılmakta, bilginin bilgisi ise en stratejik kaynak olarak işlenmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. (Özdemirci, Bilgi Yönetimi Dergisi, 1:2 (2018), 150.s.)
Kişiselden devlet boyutuna, hayatın her alanını sarıp sarmalayan hususlarda güvenlik ihtiyacının daha da şiddetli hissedildiği günümüz dünyasında güçlü ve bağımsız bir devlet olabilmenin önemli şartlarından bir tanesi sınırları içerisinde ve çevresindeki siyasi, askeri, ekonomik vb. gelişmeleri yakından takip edip eylemler üretebilmekle birlikte teknolojik gelişmelerin fiili olarak ortaya koyduğu sanal dünyaya, ağ yapılarına da hâkim olmaktır. Ağlar gerçek zamanlı bilgi sağlayan sistemlerdir. Güvenlik tüm bilgisayar ağlarını ve onların bağlı olduğu ve kontrol ettiği her şeyi kapsıyor. Artık günümüzde hâkim olmak demek, var olmak demek, güvende olmak demek, bağımsız olmak demek; bilgi üretmek, bilgiyi kullanmak, bilgiyi yönetmek, ağları kontrol etmek demek, bilgiyi, bilgi ve bilişim teknolojilerini hayatın/yaşamın merkezine yerleştirmek demektir. Çünkü bilgiden uzak kalmak, bilgi ve bilişim teknolojileri bilincinden yoksun olmak sessizliğe gömülmektir, yok olmaktır. (Özdemirci ve Torunlar, Bilgi Yönetimi Dergisi, 1:1 (2018), 83.s.)
TÜRKSAT A.Ş. ile birlikte 2 yılda bir gerçekleştirilen ve gelenekselleşen e-BEYAS Sempozyumu’na önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversiteler davet edilmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin akademisyen ve uygulamacı bilgi yöneticileri, belge yöneticileri, arşivcileri, bilişimcileri, bilgi güvenliği uzmanları ve bilgi işlem birimlerinin yetkili/ilgili personeli bildiri ile ve izleyici olarak katılım sağlamaktadır.
Disiplinlerarası yaklaşımla bilgi ve belge yönetimi, arşiv yönetimi, bilişim yönetimi ve bilgi güvenliği, endüstri 4.0 gibi konularda çalışan araştırmacıları, uygulamacıları aynı platformda buluşturmayı amaç edinen “5. e-BEYAS 2022- Metaverse ve Transhümanizm: Dijital Değişim Sürecinde Belge-Bilgi-Veri Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: e-Belge Yönetimi ve e-Arşivler Sempozyumu”nu başarılı bir biçimde gerçekleştirmek ve yeni çözümler üretmek için Sempozyumda buluşmak dileğiyle…
Saygılarımızla…

5. e-BEYAS 2022 Sempozyumu
Düzenleme Kurulu

Geri