Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler
  Konferansı II
 
  Çanakkale Onsekiz Mart University International Social Sciences Conference II
  ONLINE
  4-5.TEMMUZ,2022
     
KATEGORİ  
Sosyal Bilimler
YER   ONLINE
TARİH   4-5.TEMMUZ.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   usbkonferansi.comu.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız ve Kıymetli Paydaşlarımız,


Dünya genelinde 1970’lere kadar devam ettirilen kalkınma politikaları toplumsal gelişmenin yalnızca ekonomik boyutuna odaklanırken, bu dönemden itibaren ekolojik boyutunun da dikkate alınması gerekliliği üzerine tartışmalar başlamıştır. Üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre üzerinde oluşturduğu tahribat, kalkınma politikalarına yönelik eleştirilerin artmasına neden olmuş ve bu bağlamda çevre sorunlarının gözetildiği yeni bir kalkınma süreci gündeme gelmiştir.

Günümüzde çevre sorunları kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme gibi birçok faktöre bağlı olarak artmaktadır. Artık dünyada hiçbir ülkenin bu sorunlara kayıtsız kalması mümkün görünmemektedir. Buna karşın çevre sorunlarıyla mücadele edilmesinde ulusal çalışmaların yetersiz olduğu ve küresel ölçekte çözüm aranması gerektiği de sıkça dile getirilmektedir.

Kalkınma sürecinde çevre sorunlarının göz önünde bulundurması, gerek çevreye duyarlı politikaların ortaya çıkması gerekse gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya mirası bırakılması açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda sosyal bilimler alanında çalışan akademisyen ve uzmanları bir araya getirmek ve bir tartışma ortamı oluşturmak suretiyle bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Kuşkusuz bu tür etkinliklerin çıktıları, karar alıcıların politika oluşturma sürecinde daha isabetli kararlar almasına ve stratejiler geliştirmesine katkı sunacaktır.

Bu çerçevede, “Yeşil Kalkınma” olarak temasını belirlediğimiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 4-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Konferansa katılımınız bizi onurlandıracaktır.


Saygılarımızla

Prof.Dr. Ercan SARIDOĞAN
Düzenleme Kurulu Başkanı

Geri